Штампа

JNMV br.2-I/2014

Opis predmeta nabavke:
Javna nabavka dobara-alarmni sistem i oprema za obrazovanje oblikovana u više posebnih istovrsnih celina (partija) i to:

Tip dokumenta
Datum objave
Odgovor na postavljeno pitanje 20. jun 2014.
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 20. jun 2014.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 20. jun 2014.
Konkursna dokumentacija 17. jun 2016.
Poziv za podnošenje ponuda 17. jun 2016.