ЈНМВ бр. 1-III/2018

Опис предмета набавке: услуга превоза ученика ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин који станују на удаљености већој од 4 km од седишта школе-60130000-Услуга друмског путничког превоза за посебне намене.

Набавка је обликована у више посебних истоврсних целина (партија) и то:

  • Партија 1. – Мало Баваниште (преко Брзе врбе)-матична школа-Мало Баваниште
  • Партија 2. – Жарковац-Кречанска улица-матична школа-Кречанска улица-Жарковац
  • Партија 3. –Мост-матична школа-Мост.
Тип документа
Датум објаве
Конкурсна документација 08.02.2018.
Позив за подношење понуда 08.02.2018.