ЈНМВ бр. 1-I/2018

Опис предмета набавке: набавка добара-намирнице за ђачку ужину-15000000-храна, пиће, дуван и сродни производи.

Набавка је обликована у више посебних истоврсних целина (партија) и то:
Партија 1. – хлебни производи и свежа пецива,
Партија 2. – смрзнута пецива,
Партија 3. – остали производи.

Тип документа
Датум објаве
Конкурсна документација 12.02.2018.
Позив за подношење понуда 12.02.2018.