Obaveštenje o upisu dece u prvi razred osnovne škole


Na osnovu člana 98. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS" broj: 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – autentično tumačenje i 68/2015) i člana 55. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Sl. glasnik RS" broj: 55/2013) OPŠTINSKA UPRAVA KOVIN

O B A V E Š T A V A

O UPISU DECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

ŠKOLSKE 2016/2017. GODINE

1.

Upis dece u prvi razred osnovne škole u školsku 2016/2017. godinu,obaviće se od 20. JANUARA do 31. MARTA 2016. godine.
Upis će se vršiti u osnovnim školama svakog radnog dana od 08,00 do 13,00 sati.

2.

Upis u prvi razred školske 2016/2017. godine obavezan je za decu koja do početka školske godine, odnosno do 01. septembra 2016. godine, imaju najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina. Ispitivanje ove dece pred polazak u školu vrši školski pedagog ili psiholog škole na maternjem jeziku deteta.

U školu za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju mogu da se upišu deca na osnovu mišlјenja Interresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške učenika, uz saglasnost roditelјa.

3.

Dete starosti od šest do šest i po godina života upisuje se u prvirazred nakon provere spremnosti za polazak u školu.

Proveru spremnosti deteta vrši psiholog škole. Na osnovu mišlјenja psihologa, škola može da preporuči: 1) upis deteta u prvi razred, 2) odlaganje polaska deteta u školu za godinu dana, uz nastavak pohađanja pripremnog predškolskog programa.

4.

U školu može da se upiše i dete starije od sedam i po godina koje zbog bolesti ili drugih razloga nije upisano u prvi razred na osnovu prethodne provere znanja.

5.

Osnovna škola je dužna da upiše svako dete sa područja škole. Škola može na zahtev roditelјa, da upiše dete sa područja druge škole u skladu sa mogućnostima škole. Roditelј, odnosno staratelј može da izabere osnovnu školu u koju će da upiše dete podnošenjem zahteva izabranojškoli do 1.februara 2016. godine.

6.

Dokumentacija koju roditelј podnosi za upis deteta u prvi razred osnovne škole: izvod iz matične knjige rođenih deteta, dokaz o zdravstvenom pregledu deteta i uverenje - potvrdu predškolske ustanove da je dete pohađalo pripremni predškolski program.

OPŠTINSKA UPRAVA KOVIN

Broj: 610-1/2016-IVod 19.01.2016. godine

RUKOVODILAC ODELENJA ZA OPŠTU UPRAVU I JAVNE SLUŽBE

Stojanka Tasić


Најновије вести

Copyright © 2008. Основна школа „Јован Јовановић Змај" Ковин
Веб дизајн/Веб админ: Саша Петровић

Уредник: Дејан Крецуљ