Акта школе


Статут

Статут ОШ "Јован Јовановић Змај" Ковин


Годишњи планови рада школе и годишњи извештаји о раду школе

Годишњи план рада Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за школску 2022/2023. годину

Годишњи извештај о раду Основне школе "Јован Јовановић Змај“ Ковин за школску 2021/2022. годину

Годишњи план рада Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за школску 2021/2022. годину

Годишњи извештај о раду Основне школе "Јован Јовановић Змај“ Ковин за школску 2020/2021. годину

Годишњи план рада Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за школску 2020/2021. годину

Годишњи извештај о раду Основне школе "Јован Јовановић Змај“ Ковин за школску 2019/2020. годину

Годишњи план рада Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за школску 2019/2020. годину

Годишњи извештај о раду Основне школе "Јован Јовановић Змај“ Ковин за школску 2018/2019. годину

Годишњи план рада Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за школску 2018/2019. годину

Годишњи извештај о раду Основне школе "Јован Јовановић Змај“ Ковин за школску 2017/2018. годину

Годишњи план рада Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за школску 2017/2018. годину

Годишњи извештај о раду Основне школе "Јован Јовановић Змај“ Ковин за школску 2016/2017. годину

Годишњи план рада Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за школску 2016/2017. годину

Годишњи извештај о раду Основне школе "Јован Јовановић Змај“ Ковин за школску 2015/2016. годину

Годишњи план рада Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за школску 2015/2016. годину

Годишњи извештај о раду Основне школе "Јован Јовановић Змај“ Ковин за школску 2014/2015. годину

Годишњи план рада Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за школску 2014/2015. годину

Годишњи извештај о раду Основне школе "Јован Јовановић Змај“ Ковин за школску 2013/2014. годину

Годишњи план рада Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за школску 2013/2014. годину

Годишњи извештај о раду Основне школе "Јован Јовановић Змај“ Ковин за школску 2012/2013. годину

Годишњи план рада Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за школску 2010/2011.годину


Школски програм

Анекс II Школског програма Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за период од школске 2021/2022. до 2024/2025. године

Анекс I Школског програма Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за период од школске 2021/2022. до 2024/2025. године

Школски програм Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за период од школске 2021/2022. до 2024/2025. године

VII Aнекс Школског програма Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за период од школске 2017/2018. до 2020/2021. године

VI Aнекс Школског програма Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за период од школске 2017/2018. до 2020/2021. године

V Aнекс Школског програма Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за период од школске 2017/2018. до 2020/2021. године

IV Aнекс Школског програма Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за период од школске 2017/2018. до 2020/2021. године

III Aнекс Школског програма Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за период од школске 2017/2018. до 2020/2021. године

II Aнекс Школског програма Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за период од школске 2017/2018. до 2020/2021. године

Aнекс Школског програма Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за период од школске 2017/2018. до 2020/2021. године

Школски програм Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за период од школске 2017/2018. до 2020/2021. године

Школски програм Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за период од школске  до 2013/2014. до 2016/2017. године

 


Пословници

Пословник о раду Школског одбора

Пословник о раду Наставничког већа

Пословник о раду Савета родитеља

Пословник о раду Ученичког парламента

Пословник о раду Педагошког колегијума

 


Правилници

Правилник о организацији и систематизацији послова

Правилник о организацији рада ОШ „Јован Јовановић Змај“ Kовин током трајања ванредног стања због заразне болести covid-19 („корона вирус”) и поступању запослених и радно ангажованих лица

Одлукa о организовању радног времена ОШ „Јован Јовановић Змај“ Kовин током трајања ванредног стања

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодавца

Правилник о набавкама

Правилник о дисциплинској одговорности запослених

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика

Правилник о похваљивању и награђивању ученика

Правилник о раду

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика

Правилник о испитима

Правилник о заштити података о личности

Правилник o  финансијском управљању и контроли

 


Развојни план школе

Развојни план школе од 2018. до 2022. године

Развојни план школе од 2014. до 2018. године


Остало

План примене превентивних мера за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS - COV- 2

Одлукa o одређивању лица одговорног  за праћење поштовања прописаних мера  за спречавање и сузбијање  заразне болести COVID-19

Кодекс понашања

Правила понашања

Кућни ред школе

Списак уџбеника за школску 2022/2023. годину

Oдлукa о одређивању лица за заштиту података о личности

Потврда о закљученом уговору о осигурању ученика од последица несрећног случаја (незгоде)

Информације за уговарача осигурања и осигуранике о карактеристикама услуге осигурања ученика и студената од последица несрећног случаја (незгоде)


 


Адреса
Трг Жарка Зрењанина 9,
26220 Ковин
Телефон
013/741-052
013/741-300
Copyright © 2008. Основна школа „Јован Јовановић Змај" Ковин
Веб дизајн/Веб админ: Саша Петровић

Уредник: Дејан Крецуљ