Акта школе


Годишњи планови рада школе и годишњи извештаји о раду школе

Годишњи план рада Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за школску 2021/2022. годину

Годишњи извештај о раду Основне школе "Јован Јовановић Змај“ Ковин за школску 2020/2021. годину

Годишњи план рада Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за школску 2020/2021. годину

Годишњи извештај о раду Основне школе "Јован Јовановић Змај“ Ковин за школску 2019/2020. годину

Годишњи план рада Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за школску 2019/2020. годину

Годишњи извештај о раду Основне школе "Јован Јовановић Змај“ Ковин за школску 2018/2019. годину

Годишњи план рада Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за школску 2018/2019. годину

Годишњи извештај о раду Основне школе "Јован Јовановић Змај“ Ковин за школску 2017/2018. годину

Годишњи план рада Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за школску 2017/2018. годину

Годишњи извештај о раду Основне школе "Јован Јовановић Змај“ Ковин за школску 2016/2017. годину

Годишњи план рада Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за школску 2016/2017. годину

Годишњи извештај о раду Основне школе "Јован Јовановић Змај“ Ковин за школску 2015/2016. годину

Годишњи план рада Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за школску 2015/2016. годину

Годишњи извештај о раду Основне школе "Јован Јовановић Змај“ Ковин за школску 2014/2015. годину

Годишњи план рада Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за школску 2014/2015. годину

Годишњи извештај о раду Основне школе "Јован Јовановић Змај“ Ковин за школску 2013/2014. годину

Годишњи план рада Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за школску 2013/2014. годину

Годишњи извештај о раду Основне школе "Јован Јовановић Змај“ Ковин за школску 2012/2013. годину

Годишњи план рада Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за школску 2010/2011.годину


Школски програм

Школски програм Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за период од школске 2021/2022. до 2024/2025. године

VII Aнекс Школског програма Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за период од школске 2017/2018. до 2020/2021. године

VI Aнекс Школског програма Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за период од школске 2017/2018. до 2020/2021. године

V Aнекс Школског програма Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за период од школске 2017/2018. до 2020/2021. године

IV Aнекс Школског програма Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за период од школске 2017/2018. до 2020/2021. године

III Aнекс Школског програма Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за период од школске 2017/2018. до 2020/2021. године

II Aнекс Школског програма Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за период од школске 2017/2018. до 2020/2021. године

Aнекс Школског програма Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за период од школске 2017/2018. до 2020/2021. године

Школски програм Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за период од школске 2017/2018. до 2020/2021. године

Школски програм Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за период од школске  до 2013/2014. до 2016/2017. године

 


Пословници

Пословник о раду Школског одбора

Пословник о раду Наставничког већа

Пословник о раду Савета родитеља

Пословник о раду Ученичког парламента

 


Правилници

Правилник о изменама и допунама Правилника o организацији и систематизацији послова

Правилник о изменама и допунама Правилника o организацији и систематизацији послова

Правилник о организацији и систематизацији послова

Правилник о организацији рада ОШ „Јован Јовановић Змај“ Kовин током трајања ванредног стања због заразне болести covid-19 („корона вирус”) и поступању запослених и радно ангажованих лица

Одлукa о организовању радног времена ОШ „Јован Јовановић Змај“ Kовин током трајања ванредног стања

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодавца

Правилник о набавкама

Правилник о дисциплинској одговорности запослених

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика

Правилник о похваљивању и награђивању ученика

Правилник о раду

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

 

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика

Правилник о испитима

Правилник о заштити података о личности

Правилник o  финансијском управљању и контроли

 


Развојни план школе

Развојни план школе од 2018. до 2022. године

Развојни план школе од 2014. до 2018. године

 


Статут

Статут ОШ "Јован Јовановић Змај" Ковин


Остало

План примене превентивних мера за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS - COV- 2

Одлукa o одређивању лица одговорног  за праћење поштовања прописаних мера  за спречавање и сузбијање  заразне болести COVID-19

Кодекс понашања

Правила понашања

Правилник о изменама и допунама правила понашања у  ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин

Кућни ред

Списак уџбеника за школску 2022/2023. годину

Oдлукa о одређивању лица за заштиту података о личности

Потврда о закљученом уговору о осигурању ученика од последица несрећног случаја (незгоде)

Информације за уговарача осигурања и осигуранике о карактеристикама услуге осигурања ученика и студената од последица несрећног случаја (незгоде)


 


Адреса
Трг Жарка Зрењанина 9,
26220 Ковин
Телефон
013/741-052
013/741-300
Е-пошта
zmajkovin@gmail.com
Copyright © 2008. Основна школа „Јован Јовановић Змај" Ковин
Веб дизајн/Веб админ: Саша Петровић

Уредник: Дејан Крецуљ